ประวัติความเป็นมา ศาลารำลึกพระคุณหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 บจก.เวอรีน่าฯ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลารำลึกพระคุณหลวงตามหาบัว
ญาณสัมปันโน 
โดยได้รับเมตตาจากพระครูเมตตากิตติคุณ (หลวงตาสมหมาย อัตตมโน) วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
เป็นองค์ประธานสงฆ์ในพิธีวางศิลฤกษ์ ศาลาหลวงตาฯ และพระครูวินัยกิตติคุณ (หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวัณโณ) วัดป่าหนองแวง อ.ไชยวาน 
จ.อุดรธานี พระสุทธิธรรมโสภณ (หลวงพ่อสุทธิพงศ์ ชนุตตโม) วัดป่าวังเลิง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
และพระภิกษุสงฆ์รวม 9 รูป โดยมีญาติธรรมและพนักงาน บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ 

ในวันศุกร์ที่ 24 – 25 มกราคม พ.ศ. 2557 บจก.เวอรีน่าฯ ได้จัดงานฉลองศาลาหลวงตาฯ ซึ่งมีพิธีเจริญพุทธมนต์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
โดยกราบอาราธนานิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มาเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ชาวจังหวัดมหาสารคาม
มีรายนามดังต่อไปนี้

1.หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน จ.นครราชสีมา
2.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) จ.ร้อยเอ็ด
3.หลวงปู่เสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระภูวัว จ.บึงกาฬ
4.พระโพธิญาณมุนี (วิ) (หลวงพ่อเมือง พลวัฑโฒ) วัดป่ามัชฌิมาวาส จ.กาฬสินธุ์
5.พระครูเมตตากิตติคุณ (หลวงตาสมหมาย อัตตมโน) วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี
6.หลวงปู่พิชิต ชิตมาโร วัดป่ากุงศรีเจริญธรรม จ.กาฬสินธุ์
7.หลวงปู่สุพิศ กันตจาโร วัดถ้ำพระภูวัว จ.บึงกาฬ
8.หลวงพ่อบัณฑิต ธีรธัมโม วัดป่าบ้านตาด (วัดเกสรศีลคุณ) จ.อุดรธานี
9.พระสุทธิธรรมโสภณ (หลวงพ่อสุทธิพงศ์ ชนุตตโม) เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ) วัดป่าวังเลิง จ.มหาสารคาม
10.พระอาจารย์สุรศักดิ์ ขันติโก วัดป่ายางหัวช้าง จ.มหาสารคาม
และพระภิกษุ สามเณร รวม 21 รูป

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐนนท์ ตราชูและคุณสุธาวัลย์ ตราชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บจก.เวอรีน่าฯ
ได้สร้างศาลาหลวงตาฯขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมของพนักงานและบุคคลผู้สนใจ
โดยบริษัทจะกราบอาราธนานิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานพระป่า ตามปฏิปทาพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดยการสืบทอดปฏิปทาตามองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน พระอริยสงฆ์แห่งวัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
บจก.เวอรีน่าฯ จัดอบรมธรรมะและปฏิบัติธรรม แก่พนักงานบริษัท และผู้สนใจทั่วไป ท่านสามารถมาร่วมงาน
ได้ตามอัธยาศัย โดยจะอาราธนานิมนต์พ่อแม่ครูอาจารย์ พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มาเมตตาแก่ญาติธรรมเป็นประจำเดือนละ     1-2 ครั้ง ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของศาลาหลวงตาฯได้ทางเฟสบุคส์ https://www.facebook.com/salaluangta